24 نوامبر 2020 - 17:44

تلاش برای جلوگیری از آسیب به محوطه "گزک" کرمان

22 آوریل 2018 - 10:30 dsfr.ir/1t4ba

تلاش برای جلوگیری از آسیب به محوطه "گزک" کرمان
gardeshnama.com
منطقه تاریخی راین

با توجه به تعرض وسیع روستاییان و کشاورزان به محوطه تاریخی "گزک" راین و تخریب بخش هایی از محوطه، کاوش های علمی باستان شناسی برای جلوگیری از تداوم تخریب و آسیب های انسانی در این محوطه تاریخی آغاز شد.

یدالله حیدری بابا کمال، سرپرست گمانه زنی برای تعیین عرصه و حریم محوطه قدیم گزک راین در استان کرمان با اعلام این خبر گفت: از نظر تنوع مواد فرهنگی و پراکنش آنها، محوطه قدیمی گزک راین به اواخر ساسانی، قرون اولیه اسلامی تا دوره سلجوقی تعلق دارد و با توجه به رونق راه ارتباطی کرمان بلوچستان و کرمان هرمز در دوران سلاجقه و قراختاییان، احتمالاً یکی از ادوار اوج و گسترش این محوطه در همین زمان بوده است.

او درباره ضرورت گمانه زنی محوطه "گزگ" گفت: گمانه زنی های باستان شناسی برای تعیین عرصه و حریم محوطه های تاریخی، یکی از اولویت های سازمان میراث فرهنگی در موضوع حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی کشور است که با انجام این فعالیت ها، وضعیت معارضان محوطه های باستانی و مالکیت زمین های پیرامون محوطه ها روشن می شود.

این باستان شناس با اشاره به تاثیر نقشه های عرصه و حریم محوطه های تاریخی در فراهم شدن امکان مدیریت و برنامه ریزی روستایی و شهریِ شایسته تر گفت: به عنوان نمونه، در تدوین طرح های هادی روستاهایی که عموماً در نزدیکی محوطه های تاریخی قرار دارند، توجه به مسأله میراث فرهنگی و محوطه های تاریخی، به تدوین علمی تر و دقیق تر این طرح ها یاری می رساند.

حیدری باباکمال با اشاره به انجام بررسی پیمایشی و روشمند در سطح محوطه، در جریان مطالعات میدانی،به عبور راه ارتباطی کرمان به بلوچستان و هرمز از این منطقه و قرارگیری محوطه در میان دو رشته کوه با محور شمال غربی جنوب شرقی اشاره کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1