21 ژانویه 2021 - 11:02

پروازهاى چارترى آبروى کشور را مى برد

17 آوریل 2018 - 10:30 dsfr.ir/nj4hy

پروازهاى چارترى آبروى کشور را مى برد
tiktrip.com
پروازهاى چارترى

رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى گفت: پروازهاى چارترى موضوعى است که به صنعت هوایى کشور آسیب مى زند و به جاى آنکه این درآمدها صرف توسعه ناوگان هوایى شــود، صرف دلال ها مى شود.

على اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى درباره مشکلات به وجودآمده براى مسافران نوروزى به علت بلیت هاى چارترى گفت: یکى از مشکلات گردشگرى، پراکندگى مسئولیت در این حوزه است.

حقیقتا پروازهاى چارترى گردشگرى را اذیت مى کند. امسال همه دستگاه ها رعایت کردند و افزایش قیمت نداشتند که اقدام خوبى در ایام نوروز بود و قیمت ها کنترل شده بود. غیر از پروازهاى چارترى که هرکارى خواستند کردند.

به آقاى آخوندى وزیر راه این مسئله را گفته ام و امیدوارم پروازهاى چارترى هرچه زودتر جمع شود.

پروازهاى چارترى موضوعى است که به صنعت هوایى کشور آسیب مى زند و به جاى آنکه این درآمدها صرف توسعه ناوگان هوایى شود، صرف دلال ها مى شود. همچنین بر گردشگرى هم بسیار آسیب مى زند؛ پرواز و گردشگر را به خارج از کشور مى برند و پرواز را به ناگهان لغو مى کنند و آبروى کشور را مى برند. امید دارم سازمان هواپیمایى کشورى و وزارت راه پروازهاى چارترى را جمع کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1