25 فوریه 2024 - 04:20

مخالفت بیش از 500 استاد دانشگاه با انتقال آب دریای خزر

5 فوریه 2018 - 12:30 dsfr.ir/dc81q

دریای خزر

بیش از 500 تن از استادان و محققان دانشگاههای مختلف کشور با امضای نامه ای، نسبت به پیامدهای منفی انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی هشدار داده اند.

در این نامه بر ضرورت نیاز سنجی دقیق و توجه به جهت گیری های ملی آمایش سرزمین در این نوع طرح ها پیش از هرگونه تصمیم گیری و اقدام عملی تاکید شده است.

نویسندگان این نامه که در آن امضای تعدادی از استادان ایرانی دانشگاه های کشورهای اروپائی نیز دیده می شود، از این که سازمان محیط زیست کشور با طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی موافقیت کرده، ابراز تعجب کرده اند. 

تهیه کنندگان نامه با تاکید بر این که صدور مجوز انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی 'در تعارض کامل با جهت گیری های ملی آمایش سرزمین است' ، تاکید کردند : رعایت جهت گیری های ملی آمایش سرزمین منجر به تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه در کشور می گردد و از این رو مراعات آنها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی است.

نویسندگان نامه اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب، تامین آب مورد نیاز توسعه فعالیت های جدید با اولویت سواحل دریای عمان و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور، توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت های اقتصادی آب بر در قلمروهای مختلف کشور را از جمله بندهای سند فرادستی آمایش سرزمینی نام بردند که مجوز انتقال آب دریای خزر با آنها در تعارض است.

همچنین به اعتقاد تهیه کنندگان نامه، رعایت ملاحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح های استحصال، تامین، انتقال و مصرف آب در سطوح فراملی، ملی، منطقه ای و محلی و الزام به رعایت ملاحظات زیست محیطی (توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست) در استقرار فعالیت های توسعه ای در پهنه سرزمین نیز به عنوان مواد دیگری از سند آمایش سرزمینی در تعارض با انتقال آب دریای خزر قرار دارد.

نویسندگان نامه با استناد به ماده 4 سند آمایش سرزمین که تمامی دستگاه های اجرایی ملی و استانی را مکلف به رعایت جهت گیری های ملی آمایش سرزمین می کند و همچنین مخالفت نمایندگان مجلس با انتقال آب دریاچه های بسته در قانون برنامه ششم از طریق حذف بند مربوطه در ماده 45 ، این پرسش را مطرح کرده اند که  چه الزامی وجود دارد که همچنان عده ای با نادیده گرفتن همه قوانین بالادستی بر انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی تاکید دارند؟ 

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1