کلاهبرداری به انجمن های میراث فرهنگی رسید

29 نوامبر 2017 - 12:30 dsfr.ir/om164

کلاهبرداری به انجمن های میراث فرهنگی رسید
picofile.com
قلعه اسدیه

انجمن های مردمی در حوزه میراث فرهنگی که به دنبال فعالیت مدنی و شفاف در چارچوب قانون هستند، باید مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور و تایید سازمان میراث فرهنگی دریافت کنند.

"رجبعلی خسروآبادی"

رجبعلی خسروآبادی گفت: وزارت کشور متولی صدور پروانه فعالیت انجمن های مردم نهاد است و افرادی که در پوشش انجمن غیرقانونی در حال فعالیت هستند، بعضا به دنبال سودجویی از مالکان خانه های تاریخی هستند. چندین عنوان شکایت از انجمن های غیر قانونی در حوزه میراث فرهنگی اعلام شده که این افراد نسخه های فراقانونی را به مالکان بناهای تاریخی تجویز کرده اند.

وی با بیان این که فهرست افراد شناسایی شده که بعضی از آنها با نام مستعار در حال فعالیت اند، به اداره کل اجتماعی استانداری تهران اعلام شده است، افزود: پس از اجماع از طریق قانونی و حقوقی با این افراد و سایت ها برخورد شود.

این انجمن های غیر قانونی معمولا توسط یک یا دو نفر اداره می شود در صورتی ملاک انجمن ها یک فعالیت اجتماعی است که باید توسط یک هیات موسس ۹ نفره تاسیس و اهداف فعالیت آنهادر اساس نامه به طور واضح به وزارت کشور اعلام شود.

خسروابادی از مالکان بناهای تاریخی خواست از اعتماد به افرادی که در پوشش انجمن های میراثی مراجعه می کنند خوداری کنند و از در اختیار قرار دادن مدارک و اسناد بنا برای آنکه راهکاری برای خروج از ثبت و تخریب بنا دریافت کنند به جد امتناع کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1