الزام دستگاه ها برای پیشبرد «گردشگری جاده ابریشم»

18 ژوئن 2017 - 12:40 dsfr.ir/gm3pw

الزام دستگاه ها برای پیشبرد «گردشگری جاده ابریشم»
persianfun.org
نقشه جهانی راه ابریشم

طرح توسعه #گردشگری جاده ابریشم، فرصت و بازاری جدید برای #ایران است که نباید از کنار آن ساده بگذرد.

"دستیار ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"

به گفته دستیار ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالی طرح توسعه گردشگری جاده ابریشم، الزامی قانونی برای سایر دستگاه ها شده، که چین روی این جاده به لحاظ اقتصادی و سیاسی به شدت متمرکز شده و سرمایه گذاری هنگفتی برای آن کرده است.

مصطفی دهقان در پی تصویب طرح گردشگری جاده ابریشم و تشکیل دبیرخانه دائمی آن در سازمان میراث فرهنگی به «ایسنا» گفت: «در چنین شرایطی لازم بود ایران نیز سریع تر وارد جریان جاده ابریشم شود و از آنجا که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تنهایی نمی توانست این طرح را پیش ببرد، برای جلب مشارکت سایر دستگاه ها لازم بود به طور رسمی تصویب شود.»

او افزود: «طرح توسعه گردشگری جاده ابریشم، فرصت و بازاری جدید برای ایران است که نباید از کنار آن ساده بگذرد.»

دستیار ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنین خاطرنشان کرد: «چین در زمان آغاز طرح احیای جاده ابریشم، صدور ویزای مشترک در میان کشورهای این مسیر را پیشنهاد کرد که براساس آن نیز اماکن و زیرساخت های گردشگری متناسب با استانداردهای مدون توسعه پیدا می کند. برای همین سازمان میراث فرهنگی طرحی را به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارائه کرد تا با هماهنگی سایر دستگاه ها، ایده و پیشنهادهایی از این دست را پیگیری و اجرایی کند.»

بنا به اظهارات دهقان، اکنون براساس این مصوبه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند با بخش های مختلف درباره موضوعاتی که وجود دارد، مذاکره کند و از دستگاه های دیگر بخواهد، پیشنهادهای مشترک از جمله ویزای جاده ابریشم را پیگیری کنند.

1