محسنیان راد در نشست گروه مطالعات راه ابریشم مطرح کرد

احتمال وجود تلگراف نوری در دوران هخامنشی

19 آوریل 2017 - 14:00 dsfr.ir/yj4r7

احتمال وجود تلگراف نوری در دوران هخامنشی
نامشخص
چاپارخانه میبد

وجود خاکریزهای مصنوعی با فواصل معینی از یکدیگر و برج های سنگی ناشناخته از احتمال وجود تلگراف نوری در دوران هخامنشی حکایت می کند.

"یک استاد دانشگاه"

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی محسنیان راد جامعه شناس، نویسنده و استاد دانشگاه، این مطلب را در نشستی مطرح کرد که دیروز 29 فروردین، به مناسبت «روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی» به همت گروه مطالعات راه ابریشم پژوهشکده بناها و بافت های تاریخی فرهنگی در پژوهشگاه برگزار شد.

او سخنرانی اش را با عنوان «تصور تلگراف نوری دوران داریوش هخامنشی»، به مثابه یکی از شواهد کهکشان چهارم ارتباطی با اشاره به نگاه «سه کهکشان ارتباطی» هربرت مارشال مک لوهان از منظر ارتباطات به تاریخ تمدن شامل کهکشان شفاهی، گوتنبرگ، مارکنی آغاز کرد و گفت: «مک لوهان معتقد بود هیچ نوع ارتباط باواسطه راه دور یا ارتباط رسانه ای نمی تواند همچون گفت وگوی شفاهی، چهره به چهره، همه حس های انسان را به کار گیرد.»

محسنیان راد با اشاره به جرقه نخست در تصور وجود کهکشان ارتباطی چهارم و دیدار مرحوم کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات ایران، با مک لوهان در بازگشت از کنفرانس ارتباطات سنتی در هاوایی گفت: «با اشاره معتمدنژاد در این ملاقات به کتاب ”کهکشان گوتنبرگِ“ مک لوهان و به شیوه تکثیر دستی به وسیله دیکته هم زمان به تعدادی ورّاق در دوران آل بویه، او می گوید من از ایران غفلت کرده ام.»

این جامعه شناس افزود: «20 سال بعد، به توصیه معتمدنژاد، نگارش کتابی درباره تاریخ ارتباطات در ایران آغاز شد و در ششمین سال و درحالی که کتاب روبه اتمام بود، بر اثر دستیابی به اطلاعاتی از دوره داریوش هخامنشی و پس ازآن ”مانی“ عنوان کتاب تبدیل شد به ”ایران در چهار کهکشان ارتباطی؛ سیر تاریخ ارتباطات از آغاز تا امروز“.»

به گفته محسنیان راد، نخستین مواجهه با مطلبی درباره احتمال وجود تلگراف نوری در دوران هخامنشی در «سفرنامه ساموئل گرین ویلربنجامین» با این محتوا مطرح شد: «از دیدنی های دیگر فلات مرکزی ایران که توجه هر مسافری را به خود جلب می کند خاک ریزهای مصنوعی است که به فواصل معینی از یکدیگر صدها میل در سراسر دشت ها و صخره ها ساخته شده است. ایرانی ها می گویند این خاک ریزها در زمان جمشید ساخته شده است، البته آن ها هر بنایی را که درباره اش چیزی نمی دانند به عهد جمشید منتسب می کنند، اما بعضی از دانشمندان ایران عقیده دارند که از این خاک ریزها استفاده ارتباطی و خبری مانند تلگراف می شده است.»

او افزود: «حدود یک قرن پس از بنجامین، اولین منبع ایرانی که به تلگراف نوری عهد باستان ایران اشاره کرده کتابی است که سال 1343 کمیسیون ملی یونسکوی ایران در شانزدهمین سال تأسیس خود به نام ایرانشهر منتشر کرده است. در این کتاب آمده است: ”در بیابان های ایران تپه های مصنوعی با فاصله های مساوی دیده می شود. نزدیک ترین این تپه ها به تهران تپه ای است واقع در راه ری به شمال ورامین. این فرضیه مطرح است که تپه های یادشده احتمالاً باقی مانده برج های خبررسانی دوران هخامنشیان هستند.“»

محسنیان راد، در ادامه، به نظریات برخی باستان شناسان به چنین نظام ارتباطی اشاره کرد و گفت: «از معدود کسانی که تا قبل از انتشار کتاب ”ایران در چهار کهکشان ارتباطی“ بیش از همه درباره جزئیات تلگراف نوری کار کرده است مرحوم محمدمهدی مظلوم زاده، مورخ غیردانشگاهی، است که حاصل مطالعاتش را به صورت مقاله مفصلی با عنوان ”بقایای برج های آتش خبر در فارس“ چاپ کرد.»

او افزود: «مظلوم زاده در این مقاله گفته است برج های سنگی ناشناخته ای از دوران هخامنشیان در استان فارس دیده می شود که بالای آن ها، به طور هم زمان، دو نوع آتش در آتشدان های سنگی روشن می شده است. شعله سفید از هیزم آغشته به پیه حیوانات و شعله قرمز از هیزم معمولی... (یکی نماینده پیام شاد و دیگری ناشاد و به عبارتی مثبت و منفی)؛ مراقبان برج ها نوع آتش های رمزی را از دور تشخیص می دادند و همان رنگ آتش را روشن می کردند.»

این جامعه شناس، در ادامه، این پرسش را مطرح کرد که پس چگونه پیام های کوتاه اما بسیار متنوع موردنیاز اداره امور سرزمین عظیم هخامنشیان منتقل می شده است؟ و گفت: «تنها راه حل آن است که آن دو رنگ آتش را به صورت دو علامت مشابه خط و نقطه (تلگراف مورس) و یا صفر و یک (مشابه کامپیوتر) فرض کنیم.»

محسنیان راد در ادامه افزود: «شارپ می گوید: ”به احتمال قوی، نخستین خط الفبایی واقعی جهان همان خط 36حرفی میخی فارسی باستان است و والتر هینس آلمانی در کتاب راه هایی تازه در فارسی باستان می نویسد: ’خط میخی به فرمان داریوش اختراع و نخستین کتیبه که به این خط نوشته شده کتیبه بیستون بوده است؛ برای این خط، علاوه بر 36 حرف و دو نشانه برای جدا کردن واژه ها، کوتاه نوشته هایی نیز ابداع شده بوده است.‘»

این استاد دانشگاه در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا این کوتاه نوشته ها ابداعی برای سهولت در مخابره تلگراف نوری نبوده است؟

او با تطبیق علائم مورس و نحوه باز و بسته کردن روزنه مقابل مخزن آتش گفت: «بدیهی است مخابره کنندگان علائم باید از طریق صرف زمان های توقف مشخص برای هر بار باز و بسته شدن تا مخابره هر حرف و زمان های بیشتر برای مخابره هر کلمه مخابره کلمه ها را ممکن می ساختند.»

این جامعه شناس اظهار کرد: «ازآنجاکه در سرزمین وسیع و چندملیتی ایران در دوران داریوش اقوامی با زبان های گوناگون سخن می گفته اند، این شیوه مخابره کنندگان مستقر در بالای برج ها یا بالای تپه های دست ساز در انتقال یک پیام از تخت جمشید تا یکی از نقاط مرزی کشور، با وجود رواج داشتن زبان های مختلف، اختلالی ایجاد نمی کرد.»

به گفته او، به نظر می رسد که پس از فروپاشی امپراتوری هخامنشی و هرج ومرج های مقطعی ایران، سازمان های خبررسانی مربوط به برج های دوران داریوش از هم پاشید و برج ها متروک شد.

محسنیان راد، با بیان اینکه دایرة المعارف های غربی بدون هیچ اشاره ای به نظام ارتباطی دوران داریوش به وجود سامانه ای مشابه تلگراف در گذشته های دور اشاره کرده اند، گفت: «بریتانیکا در مقدمه مبحث تلگراف می نویسد: ”هزاران سال است که بشر درحال تجربه شیوه های مخابره تلگراف بوده و نخستین ابزار چنین کاری همان برج های دیده بانی آتش است.“»

او افزود: «دایرةالمعارف یادشده در مثال از برج های دیده بانی آتش، بدون هیچ گونه اشاره ای به ایران 500 قبل ازمیلاد، از رویدادی تاریخی مربوط به 19 آوریل 1775 میلادی یاد می کند که چگونه 69 سال قبل از اختراع ساموئل مورس برای مخابره خبر حمله انگلستان به فرانسه از نور فانوس استفاده شده است.»

محسنیان راد تصریح کرد: «به همین ترتیب، کتاب های تاریخ ارتباطات نیز قدمت این موضوع را در ایران نادیده گرفته اند.»

به گفته او، آلن پلامر در فصلی از کتاب «ارتباطات جهانی» در بحث از گذرهای تاریخی ارتباطات، هیچ گونه نامی از برج های یادشده که مربوط به چندین قرن قبل از دوران امپراتوری روم باستان است نبرده است.

او می نویسد: «حداقل 3هزار سال است که انسان ها کوشیده اند از فاصله های بسیار دور با هم ارتباط برقرار کنند؛ چین باستان و مصر از نظام های پیچیده نامه رسانی استفاده می کردند و یونانی ها، سقوط شهر تروآ را با روشن کردن آتش بر فراز کوه اعلام می کردند.»

او در ادامه، با اشاره به برخی از تحقیقات میدانی دانشجویان جامعه شناسی، باستان شناسی و ارتباطات با این موضوع و مشاهده برخی از بقایای برج های قدیمی، گفت: «سال 1386 این فرصت فراهم شد تا از نزدیک از برج مشرف به شهر قزوین (برج باراجین) را که اکنون درون یک منطقه وسیع نظامی است بازدید کنم که بررسی مشخصات سازه این برج را از منظر کاربری به عنوان برخ مخابره تلگراف نوری به باستان شناسان توصیه می کنم.»

کامران امامی، مدیر کاروانسرای زین الدین، دیگر سخنران این نشست به گوشه ای از فعالیت های صورت گرفته برای مرمت و احیای رباط زین الدین در مسیر راه ادویه پرداخت و گفت: «کاروانسرای زین الدین که از شاهکارهای معماری دوره صفویه محسوب می شود یگانه بنای مدور ایرانی است.»

او با بیان اینکه این کاروانسرا در 60 کیلومتری جاده یزد کرمان قرار دارد تصریح کرد: «کاروانسرای رباط زین الدین به دستور زین الدین گنجعلی خان، حکمران کرمان، ساخته شده است.»

امامی، با اشاره به منحصربه فرد بودن بنای این کاروانسرا از نظر پلان و فرم معماری، گفت: «این بنا پنج برج نیم دایره (نماد پنج تن)، یک هشتی (نمادی از امام هشتم) و یک صحن دوازده ضلعی (نماد 12 امام) دارد.»

مدیر کاروانسرای زین الدین، با بیان اینکه در سال 1380 این بنا در طرح تبدیل به کاروانسرا مرمت و مورد استفاده گردشگران خارجی قرار گرفت، تصریح کرد: «این کاروانسرا تنها بنای ایرانی است که سازمان جهانی یونسکو جایزه بهترین مرمت ابنیه تاریخی با بیش از 50 سال عمر با حفظ کاربری و به کمک مصالح اولیه را در سال 2006 به آن اعطا کرده است.»

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 5 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1