قصر فیلیه جزئی از هویت و تاریخ شهر خرمشهر است

17 آوریل 2017 - 12:30 dsfr.ir/rb55r

قصر فیلیه جزئی از هویت و تاریخ شهر خرمشهر است
نامشخص
قصر فیلیه نماد معماری ایرانی - اسلامی برساحل اروندرود

قصر فیلیه جزئی از هویت و تاریخ شهر #خرمشهر است که سازمان میراث فرهنگی پس از تخریب آن هیچ تصمیمی در راستای احیای آن اتخاذ نکرده است.

یکی از دوستدارن میراث فرهنگی در گفتگو با دنیای سفر گفت: فیلیه قصر شیخ خزعل در سال 1917 در زمینی با زیربنای 788 متر مربع در کنار نهر فیلیه خرمشهر ساخته شد. این ساختمان تاریخی، 92 سال پیش توسط شیخ خزعل یکی از حکام محلی وقت خوزستان در دوره قاجاریه و شیخ عشایر عرب بنی کعب ساخته شد و از جمله ساختمان های باشکوه دوران خود و شاهد حوادث زیادی بوده است.

قاسم منصور آل کثیر افزود: تخریب قصر قاجاری فیلیه که در سال 1379 به شماره 2845 در فهرست آثار ملی ثبت شده بود در حالی صورت گرفت که بر خلاف گفته های مدیران میراث فرهنگی آبادان مرمت بخشی از این بنا از دو سال قبل تر آغاز شده بود.

آل کثیر اظهار کرد: این بنا در گذشته جزء تفریحگاه های مردم خرمشهر بود که روزانه از آن بازدید می شد، این ساختمان یکی از بناهای زیبای دورهٔ قاجاریه به حساب می آمد، ساختمانی که نقاشی بزرگی بر سردر آن بوده که امروز دیگر نه اثری از نقاشی و نه از آن قصر می توان یافت.

این فعال میراث فرهنگی خوزستان یشنهاد کرد: بنایی به آن سبک و سیاق ساخته و شرایط معماری و مهندسی سابق را بازسازی کنند. قرار بود ماکتی از قصر ساخته شود که تا کنون این طرح عملی نشد.

آل کثیر گفت: قصر فیلیه جزئی از هویت و تاریخ شهر خرمشهر است که سازمان میراث فرهنگی متاسفانه پس از تخریب آن هیچ تصمیمی در راستای احیای آن قصر زیبا اتخاذ نکرده است.

وی درباره س‍‍اخ‍ت ای‍ن قصر توضیح داد: در ساخت فیلیه از م‍ص‍‍ال‍ح‍‍ی ه‍م‍چ‍ون آج‍ر و گ‍چ اس‍ت‍ف‍‍اده ش‍ده اس‍ت. ب‍ن‍‍ای م‍ذک‍ور در س‍‍ال 1355 م‍رم‍ت ش‍د و ب‍‍ع‍ده‍‍ا م‍ورد اس‍ت‍ف‍‍اده دانشکده علوم دری‍‍ای‍‍ی ای‍ن ش‍‍ه‍ر ق‍رار گ‍رف‍ت.

آل کثیر با بیان اینکه ق‍س‍م‍ت ه‍‍ای‍‍ی از ب‍ن‍‍ای ت‍‍اری‍خ‍‍ی قصر شیخ خزعل در اث‍ر ج‍ن‍گ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی و ع‍وام‍ل ج‍وی ت‍خ‍ری‍ب ش‍د ول‍‍ی پ‍س از پ‍‍ای‍‍ان ج‍ن‍گ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی ب‍‍ار دی‍گ‍ر م‍رم‍ت شد افزود: شیخ خزعل پ‍س‍ر ح‍‍اج ج‍‍اب‍ر ن‍ص‍رت م‍ل‍ک م‍ت‍ول‍د 1238 ه‍ج‍ری ق‍م‍ری ی‍ک‍‍ی از وال‍ی‍‍ان خوزستان ب‍ود. قصر فیلیه در خرمشهر یا - محمره وقت - قرار داشت اما آئینه ای از معماری و هنرمندی هنرمندان ایرانی عربی بود.

این دوستدار میراث فرهنگی یادآور شد: آجر کاری های زیبا و درب و پنجره های آن از چوب ساج و آبنوس ساخته شده و از آئینه کاری های سقف، داخل اطاق ها، طارم و ایوان هایی با تمثال پادشاهان قاجار برخوردار بود.

آل کثیر ضمن ابراز نگرانی گفت: در شرایطی که حتی استانداری و میراث فرهنگی هم در حفظ آثار تاریخی کشور ناتوانند، چه تضمینی وجود دارد که نظیر این حادثه دوباره در جای دیگری از ایران رخ ندهد؟ تخریب قصر فیلیه در حالی صورت گرفت که براساس گفته مقامات میراث فرهنگی خوزستان تاکنون ده ها میلیون تومان برای ترمیم آن هزینه شده بود. اما اکنون نه تنها اصل اثر فرهنگی از بین رفته بلکه تمامی مبالغ و هزینه های انجام شده از بیت المال برای ترمیم آن نیز به هدر رفته است. قطعا عاملان تخریب این ساختمان تاریخی نه تنها به میراث فرهنگی بلکه به بیت المال نیز ضربه زده اند.

دیدگاه ها

  • محمدعلی زارع 24 آوریل 2017 - 08:28

    با سلام قصر فیلیه توسط یکی از اجداد ما بنام حیدرخان که با درجه سرهنگ سوار فیلی جهت سر و سامان بخشیدن به اوضاع آشفته خوزستان بدست اشرار و شورشیان ساخته شد
    در حال حاضر نوه های حیدرخان در شوش ساکن هستند

1