21 مارس 2021 - 05:49
http://dsfr.ir/tkdvfz

اخبار گردشگری

روستاها؛ فرصتی برای توسعه پایدار

روستاها؛ فرصتی برای توسعه پایدار

گردشگری روستایی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین واقعیت های اقتصادی جهان است.