http://dsfr.ir/asvwyp

برچسب : World Heritage

کاروانسراهای ایران در مسیر ثبت جهانی

کاروانسراهای ایران در مسیر ثبت جهانی

وزیر میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی از برنامه ریزی برای ارسال پرونده #کاروانسرا ها به #یونسکو برای ثبت...