3 اکتبر 2021 - 01:13
http://dsfr.ir/xwsok2

برچسب : Ibn Sina

ثبت ابن سینا در فهرست مشاهیر کشورهای عربی مبنای علمی ندارد

ثبت ابن سینا در فهرست مشاهیر کشورهای عربی مبنای علمی ندارد

اولین بار نیست که کشورهای همسایه و عربی مشاهیر ایرانی را به نام خود گره می زنند و ثبت می کنند. پیش تر نیز...