3 اکتبر 2021 - 11:23
http://dsfr.ir/moxgp2

برچسب : abdulmahdi mostakin

ثبت ابن سینا در فهرست مشاهیر کشورهای عربی مبنای علمی ندارد

ثبت ابن سینا در فهرست مشاهیر کشورهای عربی مبنای علمی ندارد

اولین بار نیست که کشورهای همسایه و عربی مشاهیر ایرانی را به نام خود گره می زنند و ثبت می کنند. پیش تر نیز...