19 سپتامبر 2019 - 20:07
http://dsfr.ir/4rydjj

برچسب : گنج پنهان

ماجرای ششمین گنجینه بزرگ دنیا که به غارت رفت

ماجرای ششمین گنجینه بزرگ دنیا که به غارت رفت

ششمین گنجینه بزرگ دنیا از محل غاری کشف شده است در قلب کوه های #زاگرس؛ جایی که ردپای مفرغ های کشف شده در آن تا...