19 سپتامبر 2019 - 12:57
http://dsfr.ir/4cwl6j

برچسب : گنجینه کلماکره

ماجرای ششمین گنجینه بزرگ دنیا که به غارت رفت

ماجرای ششمین گنجینه بزرگ دنیا که به غارت رفت

ششمین گنجینه بزرگ دنیا از محل غاری کشف شده است در قلب کوه های #زاگرس؛ جایی که ردپای مفرغ های کشف شده در آن تا...