20 سپتامبر 2019 - 17:01
http://dsfr.ir/vwapwf

برچسب : گنجینه آثار مروست

افتتاح گنجینه آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی مروست

افتتاح گنجینه آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی مروست

گنجینه آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی مروست شهرستان خاتم افتتاح شد.