http://dsfr.ir/rgba5b

برچسب : گردشگرپذیری

بهترین مقصدهای پول و مهمان در صنعت گردشگری کجا هستند؟

بهترین مقصدهای پول و مهمان در صنعت گردشگری کجا هستند؟

در گزارش دو ساله مجمع جهانی اقتصاد درباره کشورهایی که بیشترین امکانات را برای جذب توریست دارند، یک سری ملاک...
فرهنگ میزبانی از زائر و گردشگر را چگونه ارتقاء دهیم؟

فرهنگ میزبانی از زائر و گردشگر را چگونه ارتقاء دهیم؟

برخی کشورهای گردشگرپذیر تلاش دارند در صورتی که هر اتفاقی بیفتد فرهنگ گردشگرپذیری شان خدشه دار نشود.