http://dsfr.ir/uwg18j

برچسب : کوسه ماهی

صید کوسه در آب های خوزستان ممنوع شد

صید کوسه در آب های خوزستان ممنوع شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: به منظور حفاظت از انواع کوسه ماهیان صید این گونه ارزشمند در آب های...