http://dsfr.ir/wehugf

برچسب : کوروش بزرگ

هفتم آبان، روز کوروش بزرگ گرامی باد

هفتم آبان، روز کوروش بزرگ گرامی باد

7 آبان روز صدور انسانیت است، روز به نوشتار در آمدن منشور حقوق بشر، روزی که کوروش بزرگ را باید بزرگ داشت.