19 سپتامبر 2019 - 13:29
http://dsfr.ir/tmrsbn

برچسب : کشتی میرزا کوچک خان

تفریح با «میرزا کوچک خان» در آب های خزر

تفریح با «میرزا کوچک خان» در آب های خزر

کشتی «میرزا کوچک خان» پس از هفت سال به گِل نشستن، سرانجام با تغییر کاربری و تبدیل به هتل و سالن جشن های سیار...