20 سپتامبر 2019 - 16:52
http://dsfr.ir/r45qi3

برچسب : کد اخلاق جهانگردی

مشی قانونی گردشگری در کشور میزبان

مشی قانونی گردشگری در کشور میزبان

مطابق کدهای اخلاق گردشگری حداقل وظیفه گردشگر این است که از قوانین منحصر به فرد جزایی آن کشور مطلع باشد
کد اخلاق جهانگردی از منظر حقوقی

کد اخلاق جهانگردی از منظر حقوقی

سازمان جهانی گردشگری، در سال 1999، مصوبه ای را تصویب کرد که به کد اخلاق جهانگردی (Global Codes of Ethics for...