15 اکتبر 2019 - 09:33
http://dsfr.ir/myyj8j

برچسب : کامبیز کبیری

کشف آثار مربوط به قرون میانی در تپه گنج کوله رازمیان منطقه الموت غربی

کشف آثار مربوط به قرون میانی در تپه گنج کوله رازمیان منطقه الموت غربی

سرپرست هیات کاوش تپه گنج رازمیان قزوین گفت: کاوش در تپه منفرد گنج کوله رازمیان در منطقه الموت غربی تاکنون...