18 سپتامبر 2019 - 04:06
http://dsfr.ir/7c2acg

برچسب : کاشی سرقتی

کاشی های تاریخی سرقتی تهران در موزه لوور چه می کنند؟

کاشی های تاریخی سرقتی تهران در موزه لوور چه می کنند؟

بخشی از علت چرائی این سرقت ها را می توان در موزه ی لوور به دست آورد.