20 سپتامبر 2019 - 07:52
http://dsfr.ir/vp6vgm

برچسب : کار داوطلبانه

کار داوطلبانه فعالیتی محتوم به شکست است؟

کار داوطلبانه فعالیتی محتوم به شکست است؟

تجربه جهانی هم نشان می دهد فعالیت هایی که با نیت منفعت عمومی شروع به کار کرده تنها در نسل اول هم به خوبی پیش...