19 سپتامبر 2019 - 17:05
http://dsfr.ir/rz63f4

برچسب : کارلو چرتی

ارائه طرح پژوهشی کوه خواجه توسط باستان شناسان ایتالیایی

ارائه طرح پژوهشی کوه خواجه توسط باستان شناسان ایتالیایی

رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران با بیان اینکه فعالیت های باستان شناسی موسسه ایزومئو ایتالیا از سال 1959 در...