19 سپتامبر 2019 - 19:38
http://dsfr.ir/mb4ovr

برچسب : کارت بانکی بین المللی

ضرورت استفاده از کارت های بین المللی در کشور

ضرورت استفاده از کارت های بین المللی در کشور

رئیس انجمن علمی #اقتصاد شهری ایران بر ضرورت #توسعه ارتباطات بین بانکی و تسهیل استفاده از کارت های بین المللی...