20 سپتامبر 2019 - 16:10
http://dsfr.ir/a5vh8n

برچسب : کارت بانکی

ضرورت استفاده از کارت های بین المللی در کشور

ضرورت استفاده از کارت های بین المللی در کشور

رئیس انجمن علمی #اقتصاد شهری ایران بر ضرورت #توسعه ارتباطات بین بانکی و تسهیل استفاده از کارت های بین المللی...