14 اکتبر 2019 - 02:53
http://dsfr.ir/wggaf1

برچسب : چین

انقلاب بزرگ در توالت های چین و ژاپن

انقلاب بزرگ در توالت های چین و ژاپن

معضل کمبود توالت در سطح شهر و بین شهرها، طلسم پیچیده گردشگری کشور است. گویا تابوی توالت حتی با تغییر نام آن...