16 سپتامبر 2019 - 14:32
http://dsfr.ir/lk1idi

برچسب : چهارصفه محمدصالح

افتتاح گنجینه آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی مروست

افتتاح گنجینه آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی مروست

گنجینه آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی مروست شهرستان خاتم افتتاح شد.