15 سپتامبر 2019 - 23:00
http://dsfr.ir/8bjxwo

برچسب : چنار اسماعیل آباد

ثبت چنار کهنسال اسماعیل آباد در فهرست میراث طبیعی

ثبت چنار کهنسال اسماعیل آباد در فهرست میراث طبیعی

پرونده پیشنهاد ثبت چنار کهنسال اسماعیل آباد درمیان در جلسه کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی که در سازمان میراث...