19 سپتامبر 2019 - 19:10
http://dsfr.ir/efdqge

برچسب : پناهندگان سوری

پناهندگان سوری، گردشگری ترکیه را نجات می دهند؟

پناهندگان سوری، گردشگری ترکیه را نجات می دهند؟

توسعه #گردشگری در #ترکیه می تواند فرصت های شغلی فراوانی را برای پناهندگان سوری در این کشور ایجاد کند.