20 سپتامبر 2019 - 07:58
http://dsfr.ir/fwdcyk

برچسب : پناهنده افغانی

وجود 1.5 میلیون تبعه خارجی غیرمجاز در کشور

وجود 1.5 میلیون تبعه خارجی غیرمجاز در کشور

سالانه بین 350 تا 450 هزار نفر اتباع بیگانه غیرمجاز از کشور طرد می شود.