18 سپتامبر 2019 - 04:05
http://dsfr.ir/3g7hp6

برچسب : پناهجویان

کوتاهی در مقابله با افزایش دمای جهانی امواج بزرگتر پناهجویان را در پی دارد

کوتاهی در مقابله با افزایش دمای جهانی امواج بزرگتر پناهجویان را در پی دارد

صدر اعظم آلمان هشدار داد کوتاهی کشورهای جهان در مقابله با روند گرم شدن آب و هوای جهان موجب راه افتادن امواج...
گردشگری برای کمک به پناهجویان

گردشگری برای کمک به پناهجویان

چندیست اخبار حضور پناهجویان در مناطق گردشگر پذیر بیش از گذشته مطرح می شود اما این صنعت راهی برای کمک به آنها...