20 سپتامبر 2019 - 08:25
http://dsfr.ir/31mbb6

برچسب : پل گیشا

خداحافظی با پل گیشا

خداحافظی با پل گیشا

معاون فنی عمرانی شهرداری #تهران از برچیده شدن #پل رو گذر #گیشا خبر داد.