16 سپتامبر 2019 - 15:17
http://dsfr.ir/q114rd

برچسب : پل نصر

خداحافظی با پل گیشا

خداحافظی با پل گیشا

معاون فنی عمرانی شهرداری #تهران از برچیده شدن #پل رو گذر #گیشا خبر داد.