20 سپتامبر 2019 - 17:04
http://dsfr.ir/yjtxye

برچسب : پروازهاى چارترى

پروازهاى چارترى آبروى کشور را مى برد

پروازهاى چارترى آبروى کشور را مى برد

رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى گفت: پروازهاى چارترى موضوعى است که به صنعت هوایى کشور آسیب مى...