19 سپتامبر 2019 - 12:51
http://dsfr.ir/touyk1

برچسب : پایگاه میراث طبیعی

آماده سازی و تجهیز پایگاه میراث طبیعی بیابان لوت برای بازدید گردشگران

آماده سازی و تجهیز پایگاه میراث طبیعی بیابان لوت برای بازدید گردشگران

پایگاه میراث طبیعی بیابان لوت برای بازدید گردشگران و مسافران نوروزی آماده سازی و تجهیز شد.