19 سپتامبر 2019 - 21:23
http://dsfr.ir/abzvx5

برچسب : پارچه های سنتی

جاده ابریشم با صادرات پارچه دستبافت ایران احیا می شود

جاده ابریشم با صادرات پارچه دستبافت ایران احیا می شود

احیاء نساجی سنتی یکی از اقداماتی است که در کنار ارزش های فرهنگی دستاوردهای اقتصادی بسیار زیادی هم در پی دارد...