19 سپتامبر 2019 - 06:50
http://dsfr.ir/ax8y5s

برچسب : وحید منایی

بلیت قطار به ایستگاه ارزانی نرسید

بلیت قطار به ایستگاه ارزانی نرسید

ارائه نرخ های افزایش یافته بلیت قطار با وجود اختلاف میان راه آهن و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان!
سنگ اندازی بر سر راه واقعی سازی بلیت قطار

سنگ اندازی بر سر راه واقعی سازی بلیت قطار

هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز ممنوع است، همچنین برخی شرکت های متخلف، تعزیراتی شدند.