19 سپتامبر 2019 - 19:05
http://dsfr.ir/set643

برچسب : وجیهه قاسمی

علت تعطیلی قطب تاریخی-فرهنگی تهران چیست؟

علت تعطیلی قطب تاریخی-فرهنگی تهران چیست؟

محوطه تاریخی میدان مشق علاوه بر جمعه ها در حالت معمول، دو پنج شنبه قبل را نیز در تعطیلی گذراند.
خانه قمرالملوک امیرسلیمانی در فهرست میراث ملی کشور ثبت اضطراری شد

خانه قمرالملوک امیرسلیمانی در فهرست میراث ملی کشور ثبت اضطراری شد

خانه قمرالملوک امیرسلیمانی معروف به ملکه توران (همسر سوم رضاشاه) در فهرست میراث ملی کشور ثبت اضطراری شد.