19 سپتامبر 2019 - 12:48
http://dsfr.ir/bqo7cl

برچسب : هویت سازی

هدف ما هویت سازی برای انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه کشور است

هدف ما هویت سازی برای انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه کشور است

نشست سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری کشور با حضور سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان و...