http://dsfr.ir/sajf6t

برچسب : هومان خاکپور

تخریب محیط زیست با گردشگری

تخریب محیط زیست با گردشگری

انگار برخی گردشگران در ایران به جنگ با محیط زیست می روند، چرا که ردپای آنان تا مدت ها دامن گیر طبیعت است.
شگفت انگیزترین جانمایی دنیا برای احداث یک سد

شگفت انگیزترین جانمایی دنیا برای احداث یک سد

سدی که قرار است آب شرب جمعیتی چند هزار نفری را تأمین کند جایی آبگیری می شود که 20 سال محل رهاسازی زباله بوده...