16 سپتامبر 2019 - 01:25
http://dsfr.ir/wzuoqx

برچسب : هتل عجیب

اولین هتل با کارکنان رباتی در ژاپن افتتاح شد

اولین هتل با کارکنان رباتی در ژاپن افتتاح شد

چه می شد اگر به کمک یک تیم رباتی در یک هتل اتاق می گرفتید و وسایل تان به اتاق تان برده می شد و یک قهوه سفارش...