http://dsfr.ir/f7ahot

برچسب : هاشم اسدزاده

«بعد از این همه سال، از آزمون و خطا دست برداریم»

«بعد از این همه سال، از آزمون و خطا دست برداریم»

گردشگری همراه ترین وزارت اطلاعات را در #دولت یازدهم تجربه کرد و از سویی با #وزارت خارجه ای روبرو بود که با...