http://dsfr.ir/gyhth7

برچسب : نمایشگاه های بین المللی

تمرکز به جای حضور پراکنده در نمایشگاه های جهانی گردشگری

تمرکز به جای حضور پراکنده در نمایشگاه های جهانی گردشگری

از رویدادهای بین‌المللی عقب نشینی نکرده‌ ایم اما از پراکندگی آنها کاسته‌ایم تا حضور موثر و هدفمند در نمایشگاه...