24 آوریل 2024 - 10:37
http://dsfr.ir/a5rl14

برچسب : نازیسم

دستگیری یک گردشگر به خاطر «سلام نازی»

دستگیری یک گردشگر به خاطر «سلام نازی»

یک گردشگر هلندی به دلیل ادای «سلام نازی» در #لهستان دستگیر شد.