20 سپتامبر 2019 - 16:13
http://dsfr.ir/q5jfkk

برچسب : میدان تاریخی

بار تاریخ جلفای اصفهان روی یک تیر چوبی!

بار تاریخ جلفای اصفهان روی یک تیر چوبی!

میدان جلفا را می توان یکی از شاهکارهای عصر صفوی دانست؛ میدانی که درست در جنوب رودخانه زاینده رود قرار گرفته و...