20 سپتامبر 2019 - 12:06
http://dsfr.ir/d85syl

برچسب : مهدی قلی زاد

فراهم کردن تمهیدات ایمنی برای ورزشکاران در محور شمشک-دیزین

فراهم کردن تمهیدات ایمنی برای ورزشکاران در محور شمشک-دیزین

امسال بر اساس دستور مقام عالی وزارت در محور شمشک-دیزین برای استفاده ورزشکاران تمهیدات ایمنی بیشتری اندیشیده...