19 سپتامبر 2019 - 13:12
http://dsfr.ir/3op72c

برچسب : مهدی درهمی

رونق صنعت گردشگری می تواند نرخ بیکاری را به صفر برساند

رونق صنعت گردشگری می تواند نرخ بیکاری را به صفر برساند

تعداد #گردشگران ورودی به کشور اگر در طول سال به 25 میلیون نفر برسد، #بیکاری در ایران به صفر خواهد رسید.