http://dsfr.ir/x2ohpl

برچسب : منصور آزادکام

نمایش 500 اثر هنری در باغ - موزه قصر

نمایش 500 اثر هنری در باغ - موزه قصر

باغ-موزه قصر به مدت یک ماه میزبان بیش از 500 اثر حوزه هنرهای تجسمی خواهد بود.