19 سپتامبر 2019 - 19:08
http://dsfr.ir/kkz2lf

برچسب : معصومه درایی

نمایشگاه صنایع دستی در گناوه دایر شد

نمایشگاه صنایع دستی در گناوه دایر شد

نمایشگاه صنایع دستی جمعی از هنرمندان شهر و روستاهای گناوه در محل کمپ گردشگری این شهر بر پا شد.