20 سپتامبر 2019 - 08:23
http://dsfr.ir/7xjp8k

برچسب : مصطفی يغمائيان

رنگ از چهره چهل دختران سمنان پاک شد

رنگ از چهره چهل دختران سمنان پاک شد

بخش های رنگ آميزی شده برج چهل دختران سمنان بدون آسيب ديدن سطح بيرونی بنا، به طور كامل پاكسازی شد.